Polityka prywatności i GDPR


Celem tego dokumentu jest poinformowanie klientów i inne osoby współpracujące  z Jansen Display Polska sp.z.o.o. , NIP: 521-29-70-332 , pod adresem ul. Aleksandra Kotsisa 4 03-307 Warszawa  o procesie przetwarzania ich danych osobowych. Jansen Display, jako administrator danych osobowych przetwarza dane osób fizycznych oraz:

(1)    Wizyty tych osób na stronie obsługiwanej przez Jansen Display

(2)    Komunikację z klientami i kontrahentami (zarówno bieżącymi, jaki i przyszłymi)

(3)    Proces rekrutacji inicjowany przez stronę Jansen Display.

Celem tego dokumentu jest poinformowanie osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane, do jakich celów i jak długo Jansen Display będzie, zgodnie z obowiązującym ustawodastwem, przetwarzać te dane osobowe i jakie prawa te osoby fizyczne mają w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych.

Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych, następujących osób:

(1)    Odwiedzających stronę obsługiwaną przez Jansen Display,

(2)    Obecnych i przyszłych klientów i dostawców Jansen Display oraz w stosownych przypadkach, ich przedstawicieli I osób kontaktowych,

(3)    Kandydatów na stanowiska w Jansen Display,

W każdym z przypadków w stopniu odpowiadającym relacjom tych osób z Jansen Display.

Niniejszy dokument obowiązuje od 25 maja 2018r. I jest wydawany zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej “Rozporządzeniem” lub ”RODO”) w celu spełnienia obowiązku informacyjnego Jansen Display określonego dla kontrolerów w art. 13 RODO.


Kontakt z JansenDisplay

 

A.      Podstawowe pojęcia i informacje

Dane osobowe

 Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, która może być bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana, w szczególności poprzez odniesienie do indentyfikatora (np. Imię, nazwisko, numer, identyfikator internetowy) lub do jednego lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, tożsamości psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tej osoby fizycznej.

Szczególne kategorie danych osobowych

Szczególne kategorie danych osobowych obejmują “wrażliwe dane osobowe”, tj. Dane, które mogą potencjalnie szkodzić osobie, której dotyczą dane, społecznie, w miejscu pracy, w szkole lub być przyczyna dyskryminacji. Takie dane osobowe zwykle dotyczą pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wierzeń religijnych lub filozoficznych lub przynależności do związków zawodowych, a także danych biometrycznych wykorzystywanych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

Podmioty danych

Podmiotami danych są osoby fizyczne, których dane osobowe dotyczą I które mogą, bezpośrednio lub pośrednio być zidentyfikowane.

Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych jest osoba fizyczna lub osoba prawna, która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i odpowiada za przetwarzanie danych osobowych. O ile nie określano inaczej w niniejszym dokumencie lub w warunkach określonej usługi, Jansen Display będzie rozumiany jako administrator danych osobowych.

Procesor danych osobowych

Procesorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub osoba prawna, która na podstawie pisemnej umowy i instrukcji administratora przetwarza dane osobowe w imieniu administrator danych.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzane danych osobowych oznacza dowolną operację lub zestaw operacji, które są wykonywane na danych osobowych lub na zbiorze danych osobowych, niezależnie od tego, czy sa to zautomatyzowane sposoby, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizacja, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacja, wykorzystanie, ujawnienie poprzez transmisją, rozpowszechnienie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

 

B.      Kategorie i cele przetwarzania danych osobowych

Następujące kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane przez Jansen Display w związku z wizytami na stronie internetowej Jansen Display, w tym zakupami w sklepie Jansen Display, komunikacją z obecnymi i potencjalnymi przyszłymi klientami i dostawcami oraz ich przedstawicielami i osobami kontaktowymi oraz rekrutacją nowych pracowników za pośrednictwem strony Jansen Display

 

1.       Przetwarzanie danych osobowych z powodu zrealizowanych lub zamierzonych zakupów towarów w sklepie Jansen Display oraz w wyniku zawierania umów z klientami i dostawcami

Gdy klient kupuje towary od Jansen Display, Jansen Display ma prawo do przetwarzania

(1)    Podstawowe dane osobowe, identyfikacyjne i kontaktowe klienta (dostarczone przez klienta podczas zakupu),

(2)    Dane dotyczące zawieranej umowy,

(3)    Informacje dotyczące zakupionych towarów,

(4)    Dane zawarte w rozmowie między Jansen Display, a klientem,

przez okres obowiązywania gwarancji na zakupiony towar i przez 3 lata po upływie okresu gwarancyjnego. Celem takiego przetwarzania danych jest

(1)    Spełnienie zobowiązań Jansen Display wynikających z umowy z klientem,

(2)    Uzasadnione interesy realizowane przez Jansen Display polegające na ustaleniu, wykonywaniu i obronie swoich praw i rozszczeń

(3)    Uzasadnione interesy realizowane przez Jansen Display polegające na prawie do informowania swoich obecnych klientów o ofertach dotyczących towarów, które klienci wcześniej kupili od Jansen Display.

Jansen Display jest uprawiony do przetwarzania następujących danych osobowych swoich dostawców związanych z zakupem towarów od tych dostawców

(1)    Podstawowe dane osobowe, identyfikacyjne i kontaktowe dostawcy,

(2)    Dane dotyczące zawieranej umowy,

(3)    Dane dotyczące towarów,

(4)    Dane zawarte w rozmowie między Jansen Display, a dostawcą,

przez okres obowiązywania gwarancji na zakupiony towar i przez 3 lata po upływie okresu gwarancyjnego. Celem takiego przetwarzania danych jest:

(1)    Spełnienie zobowiązań Jansen Display wynikających z umowy z dostawcą

(2)    Uzasadnione interesy realizowane przez Jansen Display polegające na ustalaniu, wykonywaniu i obronie swoich praw i roszczeń.

 

Faktury wystawione przez Jansen Display są zgodne z art. 106i ustawy o VAT archiwizowane przez 10 lat od ich wydania. Aby udowodnić podstawę prawną każdej faktury, odpowiednie umowy będą również archiwizowane przez 10 lat od rozwiązania danej umowy.

 

2.       Dane uzyskane z plików cookie i innych działań, które kandydaci realizują na stronie internetowej Jansen Display

Przetwarzanie tych danych osobowych umożliwi Jansen Display ulepszenie usług, skupienie sie  na tym, co jest naprawdę interesujące dla odwiedzających stronę internetową, w tym, bez ograniczeń,  klientów dokonujących zakupów w sklepie Jansen Display oraz kandydatów na stanowiska pracy w Jansen Display oraz w zależności od przypadku, poinformowanie tych osób o ofertach, które są dla nich odpowiednie. Takie przetwarzanie obejmuje, ale nie ogranicza się do:

(1)    Informacji o urządzeniu użytkownika uzyskanej z plików cookie, jeśli w przeglądarce użytkownika włączono obsłuę plików cookie oraz informacji wypełnionych w formularzach kontaktowych, które są przetwarzane w celu zapewnienia poprawności działania strony internetowej i poprawy doświadczenia użytkownika -  dane te są przetwarzane na podstawie uzasadionych interesów Jansen Display – w celu zapewnienia, że jego strona internetowa jest funkcjonalna i ulepszona dla użytkowników.

(2)    W przypadku jakichkolwiek działań pomiędzy Jansen Display a potencjalnym klientem w sprawie umowy, która nie została uzupełniona poprzez zawarcie umowy, Jansen Display będzie przetwarzać dane osobowe przekazane przez okres 10 lat, które będą służyć do uzasadnionych interesów Jansen Display – umożliwienie klientowi łatwego powrotu do zamierzonego zakupu; takie przetwarzanie będzie oparte na zbieraniu plików cookie i informacji zebranych z formularzy kontaktowych.

(3)    Zapisy dotyczące zachowań odwiedzających na stronach internetowych zarządzanych przez Jansen Display, w tym sklep internetowy, uzyskanych z plików cookie, jeśli w przeglądarce użytkownika włączone są pliki cookie, które są przetwarzane w celu analizy aktywności odwiedzających -  dane te są przetwarzane na stronie internetowej do uzasadnionych interesów Jansen Display – w celu monitorowania aktywności odwiedzających na swojej stronie internetowej.

(4)    Informacje na temat urządzenia użytkownika uzyskane z plików cookie, jeśli w przeglądarce użytkownika włączono obsługę plików cookie, które są przetwarzane w ramach tzw. Remarketingu (lub retargetowania), tj. wybierania użytkowników, którzy odwiedzili witrynę Jansen Display w przeszłości – te dane są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika udzielonej z inicjatywy użytkownika, wyrażonej poprzez aktywne zaznaczenie pola “Zgadzam się”, po ogłoszeniu w dolnej części strony internetowej: “Administrator strony internetowej, Jansen Display s.r.o., jako administrator Twoich danych osobowych, przetwarza pliki cookie na tej stronie, aby witryny te były funkcjonalne I analizowały zachowanie użytkowników, a także, w przypadku Towjej zgody, również remarketing (retargeting), np. w przypadku reklamy kierowanej.” Użytkownik przyznaje zgodę na okres 10 lat I może ją wycofać w dowolnym momencie. Do wycofania użytkownik ma kontakt Jansen Display na email info@jansen-display.pl , włączając w to informacjeo imieniu, nazwisku i adresie IP.  

3.       Dane przetwarzane do celów komercyjnych

Za zgodą osób, których dane dotyczą, przetwarzamy dane osobowe w celach komercyjnych. Za zgodą klientów, aby przetwarzać ich dane osobowe w celach komercyjnych, Jansen Display będzie przetwarzać dane osobowe swoich klientów w celu tworzenia odpowiednich ofert swoich produktów i adresowania klientów, telefonicznie, na piśmie, za pośrednictwem reklamy internetowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem danych kontaktowych klientów. Na podstawie zgody można przetwarzać podstawowe dane osobowe, identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane dotyczące zawieranej umowy, informacje o towarach i danych zawartych w komunikacji między Jansen Display, a klientem.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach komercyjnych jest dobrowolna, a klient może w każdej chwili wycofać zgodę. Zgoda ta obowiązuje przez 10 lat lub do momentu wycofania przez klienta. Jeśli klient wycofa zgodę, prawo do przetwarzania danych osobowych klienta do innych celów i na podstawie innych uzasadnionych powodów zgodnie z tymi informacjami pozostaje nienaruszone.

W przypadku komunikatów handlowych dokonywanych przez Jansen Display lub strony trzecie, Jansen Display używa kodu CA (Commercial Announcement)  lub innego odpowiedniego oznaczenia, z którego wynika, że komunikacja jest komunikatem handlowym w rozumieniu terminu określanego przez obowiązujące prawodawstwo. Komunikaty handlowe wysyłane przez Jansen Display zawsze wyraźnie stwierdzają, że Jansen Display jest nadawcą. Informacje handlowe mogą być wysyłane do danych kontaktowych naszych klientów – w oparciu o uzasadnione interesy Jansen Display, i tylko do momentu, kiedy wyrazisz zgodę na takie wykorzystanie Twoich danych kontaktowych  - lub na podstawie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane do celów marketingowych i handlowych. Wszelkie komunikaty handlowe zawierają dane kontaktowe, które można wykorzystać w celu zaprzestania otrzymywania takich informacji handlowych.

 

C.      Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w ramach określonej działalności są przetwarzane w zakresie niezbędnym do tego działania i okresu wymaganego do zakończenia tej działalności lub okresu wymaganego przez obowiązujące prawodawstwo. Następnie dane osobowe są usuwane lub anonimizowane. Konkretne terminy przechowywania danych osobowych dla określonych celów przetwarzania są określane indywidualnie dla każdego takiego celu.

 

D.      Sposób przetwarzania danych osobowych

Jansen Display przeprowadza ręczne I automatyczne przetwarzanie danych osobowych. Jansen Display prowadzi rejestr wszystkich działań, zarówno ręcznych, jak I automatycznych, które obejmuja przetwarzanie danych osobowych.

E.       Kategorie odbiorców danych osobowych

Realizując swoje zobowiązania umowne, Jansen Display korzysta z profesjonalnych i wyspecjalizowanych usług innych osób. Jeśli tacy dostawcy przetwarzają dane osobowe przekazane im przez Jansen Display, są w stanie przetwarzania danych osobowych i przetwarzają dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami Jansen Diplay i nie mogą ich używać w żadnym innym celu. Takie usługi zewnętrzne obejmują windykację należności, analizy eksperckie, usługi prawne, usługi audytorskie, administrowanie systemami informatycznymi, reklamę internetową lub reprezentację handlową. Starannie dobieramy każdego dostawcę i zawieramy umowę o przetwarzaniu danych osobowych z dostawcą, który określa ścisłe zobowiązania w zakresie ochrony i zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych. Lista procesorów jest dostępna pod linkiem:  Lista Procesorów

Procesorami są firmy zlokalizowane w Czechach i innych państwach członowskich UE oraz w “bezpiecznych krajach”. Dane osobowe są przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej i przetwarzane dalej, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aby wypełnić swoje statutowe obowiązki, Jansen Display przekazuje dane osobowe władzom publicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

H. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych od 25 maja 2018 r.

Od 25 maja 2018r. każdy podmiot danych , który jest możliwą do zidentyfikowania osobą Jansen Diplay i potwierdza swoją tożsamość z Jansen Display, będzie miał następujące prawa na mocy rozporządzenia.

 

1. Prawo dostępu do danych osobowych

Zgodnia z art. 15 RODO podmiot danych będzie miał prawo dostepu do danych osobowych, co obejmuje również prawo uzyskania następujących informacji od Jansen Display:

(1)    informacje, czy przetwarza dane osobowe,

(2)    informacje o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach danych osobowych, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane, planowanym czasie przetwarzania, istnieniu prawa do żądania poprawienia lub usunięcia danych osobowych przez administratora danych oraz prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych osobowych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz wszelkie dostępne informacje na temat źródła danych osobowych, jeżeli dane te nie pochodzą od odpowiedniego podmiotu danych.

(3)    informacje na temat faktu, że administrator wykorzystuje automatyczne przetwarzanie, w tym profilowanie,

(4)    informacje o odpowiednich gwarancjach w przypadku przekazywania danych osobowych poza UE, jeżeli prawa i wolności innych osób nie sa naruszone,

(5)    kopie danych osobowych.

W przypadku ponownego zgłoszenia Jansen Display będzie uprawiony do pobrania rozsądnej opłaty za dostarczenie kopi danych osobowych

Prawa do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych i do informacji moga byc wykonywane w siedziebie Jansen Display.

Prawo do uzyskania kopi przetwarzanych danych osobowych może być wykonywane w siedzibie Jansen Display po udokumentowaniu tożsamości wnioskodawcy.

 

2. Prawo do korekty niedokładnych danych osobowych

Zgodnie z art. 16 RODO podmiot danych będzie miał prawo do korekty niedokładnych danych dotyczących osoby, której dane dotyczą, przetworzonej przez Jansen Display. Klienci Jansen Display będą zobowiązani do informowania Jansen Display o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych oraz o udowodnieniu takich zmian.

W tym samym czasie klienci Jansen Diplay są zobowiązani do współpracy z Jansen Display, jeśli zostanie potwierdzone, że dane osobowe przetwarzane na temat osoby, której dane dotyczą, nie są dokładne. Dane zostana poprawione bez zbędnej zwłoki, jednak zawsze w odniesieniu do technicznej wykonalności. Żądanie korekty danych osobowych może zostać zgłoszone w siedziebie Jansen Display, po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy.

 

3. Prawo do usunięcia danych osobowych

Zgodnie z art. 17 RODO podmiot danych ma prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że Jansen Display udowodni uzasadnione powody przetwarzania tych danych osobowych. Jansen Display posiada mechanizmy zapewniające automatyczną anonimizację lub usuwanie danych osobowych, jeśli nie są już potrzebne do celów, dla których zostały przetworzone. Jeśli osoba, której dane dotyczą, uważa, że jej dane osobowe nie zostały usunięte, może zwrócić się do nas pisemnie, wysyłając zawiadomnienie do siedziby Jansen Display.

 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 18 RODO podmiot danych ma prawo zażądać, aby do czasu rozpatrzenia jego wniosku administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych dotyczących podmiotu danych, jeżeli osoba, której dotyczą dane, sprzeciwia się dokładności danych osobowych przetwarzanych na potrzeby ich przetwarzania lub samego przetwarzana, na piśmie, wysyłając zawiadomienie do siedziby Jansen Display.

 

5. Prawo do otrzymywania informacji o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania

Zgodnie z art. 19 RODO, podmiot danych będzie miał prawo, aby Jansen Display poinformował go, że wprowadzi lub poprawił lub usunął jego nade osobowe lub ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych. Jeżeli dane osobowe zostana poprawione lub usunięte, poinformujemy wszystkich odbiorców danych osobowych, o ile nie okaże się to niemożliwe lub wymaga nieuzasadnionego wysiłku. Na podstawie żądania osoby, której dane dotyczą, możem poinformować osobę, której dane dotyczą, o takich odbiorach.

 

6. Prawo do przenoszenia danych osobowych

Zgodnie z art. 20 RODO, podmiot danych bedzie miał prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, które podmiot danych udostępnił administratorowi danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, oraz prawo żądania od Jansen Display przeniesienia te dane do innego administratora danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, w związku z umową o  świadczenie usług lub na podstawie zgody, udostępnia Jansen Display swoje dane osobowe, a przetwarzanie odbywa się automatycznie, podmiot danych jest uprawniony do uzyskania takich danych w postaci uporządkowanej, powszechnie używanej I możliwej do odczytu maszynowego format. Jeśli  jest to technicznie możliwe, dane te mogą zostać bezpośrednio przesłane do wybranego przez Ciebie administratora danych, jeśli zidentyfikowana zostanie osoba kontaktowa działająca w imieniu takiego kontrolera i czy będzie możliwa weryfikacja tożsamości tej osoby.

Jeśli korzystanie z tego prawa będzie miało negatywny wpływ na prawa i wolności stron trzecich, Twoje żadanie nie zostanie przyznane. Żądanie może zostać zgłoszone w sklepach Jansen Display po udowodnieniu, że twoje żądanie jest zgodne z prawem.

 

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 21 RODO podmiot danych ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy Jansen Display.

Jeżeli Jansen Display nie udowodni, że istnieje poważny uzasadniony powód przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, Jansen Display niezwłocznie zaprzestanie takiego przetwarzania.

Pisemny sprzeciw można przesłać do siedziby Jansen Display.

 

8. Prawo do wycofania zgody przy przetwarzaniu danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach komercyjnych może zostać wycofana w dowolnym czasie. Zgoda zostanie wycofana wyraźnym, jednoznacznym i zrozumiałym wyrażeniem woli, sporządzonm telefonicznie, przez e-mail lub w siedzibie Jansen Display.

Zgoda na wysyłanie komunikatu marketingowego do konkretnego kontaktu elektronicznego może zostać w każdej chwili wycofana przez telefon, e-mail lub w siedz